Oberoende försök

Roullier koncernen har funnits i 50 år och har idag verksamhet i över 100 länder vilket innebär att det finns en stor mängd internationell forskning och försök på våra produkter. Dessa har vi nu kompletterat med svenska försök där vi kan se att resultaten ligger i linje med de internationella försöken. Nedan har vi samlat de svenska försöken och ett axplock av internationella försök. 

Besök också gärna vårt Amerikanska systerbolags försöksdatabas där de samlat mångåriga försöksresultat i en lättsökt databas fördelat på produkter och grödor; http://www.us.timacagro.com/research 

Potatis

Physiolith och Fertiactyl Starter i potatisförsök hos Hushållningssällskapet i Halland

Syfte: Syftet med försösket är att undersöka biostimuleringens effekt på skörd och kvalitet i potatis

Bakgrund: Försök utfördes 2017 på L:a Böslid av Hushållningssällskapet i Halland (HS). Sorterna som provades var matpotatissorterna Melody och Belana. Alla gödslingar och behandlingar följer HS rekomendationer. 

Resultat: Visade en på en betydande skördeökning motsvarande 8-10% jämfört med konventionell standard. Lönsamheten i odlingen ökar med 5-6.000 kr/ha. Potatisen ligger i lager och kommer att SMAK analyseras i december

Höstraps

Duofertil och PinKstart i höstrapsförsök hos AgroLab

Syfte: Syftet med försöket är att undersöka biostimuleringens påverkan på hösttillväxten och skörden i höstraps.

Bakgrund: Försök lades i Skåne och Östergötland 2017, där både Pinkstart och Duofertil provades mot tratitionell N och NPK gödsling på hösten.

Resultat: Försöket i Skåne visade på exeptionellt större hösttillväxt både med Duofertil och PinKstart medan det i Östergötland inte kunde registreras någon skillnad.
Skörden i Skåneförsöket förorsakades vid tröskning av fältet i övrigt. Försöket i Östergötland gav 400 kg/ha merskörd för Duofertil jämfört med normal NPK. Lönsamheten ökade med 360 kr/ha.

Fertileader Gold i höstraps från Frankrike 2004-2013

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på blomning, inlagring i fröet och skörden.

Bakgrund: Mellan åren 2004 och 2013 genomfördes 450 försök i Frankrike med Fertileader Gold på våren. 

Resultat:  Behandlingen gav i genomsnitt en skördeökning på 10% eller 370 kg/ha, vilket ger en ökad lönsamhet med 210 kr/ha  

Höstvete

Starter i höstvete i Östergötland och Skåne

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på tunna höstvetebestånd

Bakgrund: Försöken genomfördes i Hushållningssällskapets regi på sorterna Torp och Mariboss

Resultat: Skördeökningen blev mer än 1365 kg vilket motsvarar en lönsamhet på 1512 kr/ha

Fertileader Vital i höstvete från Frankrike

Syfte:Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på skörden genom en ökad inlagring i kärnan.

Bakgrund: Mellan åren 2009-2011 genomfördes 47 försök i Frankrike med Fertileader Vital i höstvete.  

Resultat: Skördeökningen blev 510 kg/ha i genomsnitt, vilket gav en ökad lönsamhet med ca 200 kr/ha.

Vall

Sulfammo i svavelgödslingsförsök från Hushållningsällskapet

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka olika effekter av svavelgödslingsstrategier

Bakgrund: Försöksserie på 3 olika platser med 7 olika försöksled med 3 skördar.

Resultat: I snitt på alla 3 försöksplatser och alla 3 skördar gav Sulfammo (led 7) högst totalskörd med bibehållen näringsmässig kvalitet (energi och protein) och ett netto på 604 kr/ha jämfört med en traditionell gödslingsstrategi (led 6).

Majs

Fertactyl Starter i majs från Frankrike

Bakgrund; Mellan åren 2008-2010 genomförde fyra försök på majs i Frankrike. Majsen behandlades med Fertiactyl Starter.

Resultat; Skördeökningen blev 11%, vilket motsvarar 760 kg ts/ha